Sandvik QA441

  • QA441 Sandvik
  • qa441-2
  • QA441-3
  • QA441
  • Dubbel sikt med 9 m2 1,5×6 m